Kolektory słoneczne z dofinansowaniem.

Autor: Mezon Klima Sp. z o.o.

Pragniemy poinformować, że z dniem 17 czerwca 2010 r. ruszył program, który umożliwia pokrycie 45% kosztów zaciągniętego kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni posiadający prawo do nieruchomości, jak i wspólnoty mieszkaniowe nie podłączone do sieci ciepłowniczych. Kwota planowanych dotacji w latach 2010-2014 wynosi 300 min zł.

Zarząd NFOSiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Lista banków, które przystąpiły do programu:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Warszawski Bank Spółdzielczy

Oznacza to, że kredyty z dopłatami będą dostępne w 4,5 tyś. placówek bankowych na terenie całego kraju. Jednym z istotnych wymogów, który musi zaistnieć, aby starać się o dotację z NFOSiGW jest posiadanie przez kolektor słoneczny sprawozdania z badań na zgodność normą PN EN-12975-2, które wydaje akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualny certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub posiadanie europejskiego certyfikatu - znaku „Solar Keymark" nadawanego przez jednostkę certyfikującą.

W naszej ofercie znajdą Państwo kolektory słoneczne typu Logasol oraz Yaciosol Firmy Buderus spełniają powyższe wymogi, w związku z czym istnieje możliwość otrzymania 45% dopłaty do kredytu na zakup i montaż instalacji słonecznej opartej na w/w kolektorach. Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOSiGW na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego:

 • Wybór systemu słonecznego firmy Buderus,
 • Złożenie przez Inwestora w Banku wniosku o dotację NFOSiGW wraz z wnioskiem o kredyr (formularze wniosków udostępnia bank),
 • Po akceptacji wniosków przez Bank Inwestor podpisuje umowę kredytu o dotację z Bankiem,
 • Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą/Dostawcą, Inwestor i Wykonawca podpisują protokół końcowy odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji,
 • Inwestor przedkłada w Banku protokół końcowy odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z dotacją,
 • Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane zgodnie z umową kredytu z dotacją i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, występuje do NFOSiGW o środki na dotację na częściową spłatę w odniesieniu do wykorzystanej kwoty kredytu.

Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego. Przykład dotacji:

 • Koszt zestawu słonecznego Firmy Buderus, nr kat.: SKW3NDSF300SC20: 10 679,00 zł netto
 • Koszt instalacji i montażu instalacji słonecznej przez APH Buderus: 2 000,00 zł netto
 • Ogólny koszt realizacji przedsięwzięcia: 12 679,00 zł netto / (+ 22% VAT) - 15 468,34 zł    brutto
 • Wnioskowana kwota kredytu: 15 468,34 zł
 • Prowizja przygotowawcza Banku (4%): 618,74 zł
 • Dotacja z NFOSiGW - 45% kosztów kwalifikowanych, gdzie maksymalny koszt kwalifikowany do dotacji z NFOSiGW dla trzech kolektorów w zestawie o łącznej powierzchni brutto 6,27 m2 wynosi: 6,27m2 x 2500zł/m2 = 15 675zł. Wnioskowana kwota kredytu nie przekracza maksymalnych kosztów kwalifikowanych, zatem dotację z NFOSiGW otrzymujemy w wysokości 45% z 15 468,34 zł, czyli 6 960,77 zł. Podatek od udzielonej dotacji (18% z 960,77 zł czyli 252,94 zł)
 • Zwrot na „rękę": 5 707,83 zł
25 latdoświadczenia
ok. 600zrealizowanych obiektów
ok. 800zadowolonych Klientów